South African Worship

Joyous Celebration 19 Ngino Jesu Medley

Lead Singer: (Sibusiso Mthembu)

Published on Mar 29, 2015

Be blessed.. Lyrics below..

Thatha konke, nginoJesu, (Take everything, I have Jesus)
Konk’ okunye kuyindiva nje; (All else is vanity)
Kodw’ uthando lwakhe lumi izolo, namhla, njalo bo. (His love endures, yesterday, today and always)

Yek’ ubuhle bokumazi (Oh, how beautiful it is to know…)
UMsindisi wethu lo; (…our Saviour)
Ngob’ uthando lwakhe lumi (For His love endures)
Izolo, namhla, njalo bo (Yesterday, today and always)

Ungathatha konk’ okwami (You can take all that is mine)
Ng’shiyel’ uJesu (Leave me with Jesus)
Ungukuphila kwami yena (He is my life)
Nxa ekhona uJesu wami (When my Jesus is there…)
Angesweli lutho (I lack nothing)

Yek’ ubuhle bokumazi (O How beautiful it is to know)
UMsindisi wethu lo; (Our Savior)
Yek’ uthando lwakhe lumi (For His love endures)
Izolo, namhla, njalo bo. (Yesterday, today and always)

CHORUS:

Ngoba nguye owangimela,(For it is He who stood for me)
La ngilahlwe okwempela, (When I was really forsaken)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam’. (With love my Friend – Jesus – died for me)

Wayehlatshwa njengemvana (He was slain like a lamb)
Az’ angenz’ owakh’ umntwana. (That He may make me His child)
Yek’ inhlanhla yokwazana Nomhlobo wam’. (Oh, what a privilege it is to know my Friend)

Akathengwa ngegolide; (He is not bought by gold)
Akathengwa nangemali (He is not bought by money)

Wayehlatshwa njengemvana (He was slain like a lamb)
Az’ angenz’ owakh’ umntwana.(That He may make me His child)
Yek’ inhlanhla yokwazana(Oh, what a privilege it is to know my Friend)
Nomhlobo wam’.

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Leave a Reply

Your email address will not be published.